Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις Καταχώρισης Αγγελιών

Καλώς ήρθατε στις Αγγελίες On-line (“Υπηρεσία”) του Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Φιλελεύθερος). Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου www.philenews.com και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δημοσιεύουν μικρές αγγελίες τόσο στο Internet όσο και στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος». Η παρεχόμενη υπηρεσία διέπεται από τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου στον οποίο φιλοξενείται, ως προς το περιεχόμενο των αγγελιών, τη δεοντολογία των χρηστών, τη χρήση των προσωπικών στοιχείων, τα πνευματικά δικαιώματα κλπ) αλλά και από τους ειδικότερους όρους, που σχετίζονται με τη φύση και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αυτών. Ειδικότεροι Όροι

• Η Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημοσιεύσουν μια αγγελία στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», στο Τμήμα Μικρές Αγγελίες με τους κανόνες που διέπουν τη δημοσίευση Μικρών Αγγελιών στην εφημερίδα. Με την δημοσίευση της αγγελίας στην εφημερίδα, ο χρήστης αποκτά το δικαίωμα δωρεάν δημοσίευσης της αγγελίας τους online, για περίοδο μιας εβδομάδας, στην ιστοσελίδα www.philenews.com/aggelies σε μορφή απλού κειμένου με δυνατότητα (μόνο στο Internet) προσθήκης μιας φωτογραφίας.

Για τη δημοσίευση αγγελίας, που συνοδεύεται από γραφικά και περισσότερες από μία φωτογραφίες, η Υπηρεσία παρέχεται μόνο για το Internet και έναντι χρέωσης, η οποία καθορίζεται στη σχετική ενότητα του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας. Η πληρωμή των αγγελιών γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας.

• Ο Φιλελεύθερος παρέχει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τα εργαλεία για τη λειτουργία της Υπηρεσίας αλλά δεν μεσολαβεί ούτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναλλαγή, που ενδέχεται να ακολουθήσει. Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση προς πώληση, αγορά, ή παρακίνηση για οποιαδήποτε άλλη επενδυτική απόφαση εκ μέρους του Ο Φιλελεύθερος.

• Ο χρήστης της Υπηρεσίας φέρει την ευθύνη και την υποχρέωση: α) να δηλώνει πλήρη και αληθή τα στοιχεία που θα ζητηθούν από την υπηρεσία, β) να καταχωρεί αγγελίες για το περιεχόμενο των οποίων έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης και διάθεσης.

• Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί καταχρηστικά την Υπηρεσία ή με τρόπο που είναι παράνομος, ούτε να συνδράμει ή να επιτρέπει σε τρίτους να προβούν στις ενέργειες αυτές. Ως παράνομη ή καταχρηστική μεταξύ άλλων θεωρείται κάθε δραστηριότητα που συνιστά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, κανονισμού, άδειας ή εγκυκλίου. Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να δημοσιεύουν αγγελίες το περιεχόμενο των οποίων είναι ψευδές, ανακριβές, απατηλό, παραπλανητικό, παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, βίαιο, χυδαίο, πορνογραφικό, φυλετικό - ρατσιστικό, προκαλεί βλάβες στους ανηλίκους, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, προκαλεί βλάβες στην υπηρεσία και στο δίκτυο που την παρέχει, περιέχει αρχεία, που έχουν προσβληθεί από διαφόρων ειδών ιούς κλπ. Επιπλέον ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία με τέτοιο τρόπο, ώστε να θεωρηθεί από άλλους χρήστες του διαδικτύου ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ως SPAM (ανεπιθύμητα e-mail , ανεπιθύμητα SMS ). Τέλος δεν επιτρέπεται η μεταπώληση της ή η καθοιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή της Υπηρεσίας από τους χρήστες πέραν του σκοπού για τον οποίον προσφέρεται.

• Ο Φιλελεύθερος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των μικρών αγγελιών, όπως επίσης δεν ευθύνεται για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων καθώς είναι τεχνικά αδύνατον να ελεγχθούν. Αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο εκάστης αγγελίας, για το περιεχόμενο τυχόν δικτυακών τόπων τρίτων, στους οποίους παραπέμπει το περιεχόμενο της αγγελίας (μέσω συνδέσμων - links) καθώς και για την εξασφάλιση κάθε αναγκαίας άδειας, που θα αφορά τα παντός είδους δικαιώματα (ενδεικτικά αναφέρονται: πνευματικά – εκμετάλλευσης κλπ) επί του συνόλου του περιεχομένου μιας αγγελίας (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά κλπ) είναι ο χρήστης, που την καταχώρισε και ο Φιλελεύθερος ουδεμία ευθύνη υπέχει σχετικά με τα ανωτέρω.

• Ο χρήστης που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο μιας αγγελίας έχει την αποκλειστική ευθύνη να εξακριβώσει αν τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι. • Ο Φιλελεύθερος δεν θα προβαίνει σε δημοσίευση / ανάρτηση αγγελιών ή/και θα διαγράφει / καταργεί χωρίς προειδοποίηση αγγελίες το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στους όρους του παρόντος ή/και στους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου, που φιλοξενείται η Υπηρεσία.

• Ο χρήστης ρητώς συμφωνεί, αποδέχεται και παρέχει στο Φιλελεύθερο το δικαίωμα να αναδημοσιεύει τις μικρές αγγελίες, που έχει καταχωρίσει στην Υπηρεσία και σε άλλους δικτυακούς τόπους ή/και έντυπα της ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας θυγατρικών και συνδεδεμένων με τον Φιλελεύθερο εταιρειών χωρίς να διατηρεί καμία απολύτως αξίωση για αμοιβή ή αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής.

• Μολονότι ο Φιλελεύθερος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στην Υπηρεσία από τους χρήστες, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για αδυναμία πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσω του Διαδικτύου. Παράλληλα, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ούτε να υποσχεθεί για την ποιότητα, την επάρκεια και την ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της ΑΤΗΚ, ή άλλων τρίτων δικτύων. Επιπλέον ο Φιλελεύθερος δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη εξαιτίας της χρήσης της Υπηρεσίας.

• Η Υπηρεσία προσφέρεται στους χρήστες χωρίς κανενός είδους εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη για το διάστημα που θα είναι διαθέσιμη. Ο Φιλελεύθερος μπορεί, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να επιφέρει τροποποιήσεις στην Υπηρεσία, να προσθέσει, αφαιρέσει μέρος ή το σύνολο των προσφερόμενων λειτουργιών και υπηρεσιών, χωρίς καμία προειδοποίηση ή υποχρέωση αποζημίωσης των χρηστών.

• Κατά την εγγραφή στην Υπηρεσία ο χρήστης θα λάβει ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) που θα του χορηγήσει ο Φιλελεύθερος για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη, ώστε οι ανωτέρω κωδικοί να χρησιμοποιούνται μόνον από τον ίδιο και μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος. Σε περίπτωση, που ο χρήστης αντιληφθεί, ότι γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών κωδικών του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει άμεσα τον Φιλελεύθερο (εγγράφως, με την αποστολή fax ή e-mail), προκειμένου οι συγκεκριμένοι κωδικοί να απενεργοποιηθούν. Ο Φιλελεύθερος διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας, που τυχόν υποστεί λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των κωδικών, που έχει χορηγήσει και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους χρήστες/μέλη της Υπηρεσίας και οποιονδήποτε τρίτο εφόσον δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως κατά τα προαναφερόμενα.

• Για να ενημερωθείτε για το κόστος των επί χρέωση μικρών αγγελιών, για Πακέτα - Προγράμματα, Προσφορές προς τα μέλη της Υπηρεσίας καθώς και για τους τρόπους εξόφλησής τους παρακαλούμε επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Καταχωρίστε τις αγγελίες σας.

• Ο Φιλελεύθερος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους του παρόντος και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή.

• Με την ενεργοποίηση του εικονιδίου "Συνέχεια", που είναι ενσωματωμένο στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας των Μικρών Αγγελιών καθώς και τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου στον οποίο φιλοξενείται η Υπηρεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς κάντε κλικ στο σύνδεσμο Αποσύνδεση για να εξέλθετε από την υπηρεσία.