To Top
22:04 Παρασκευή
6 Δεκεμβρίου 2019
Επόμενο
Προηγούμενο
Τρία ψηλά κτήρια στο Coral Beach στην Πέγεια
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΤΟΠΙΚΑ • Τρία ψηλά κτήρια στο Coral Beach στην Πέγεια
Τελευταία Ενημέρωση: 18 Νοεμβρίου 2019, 11:29 πμ

Τρία κτήρια –εννέα, οκτώ και έξι ορόφων– δίπλα από το ξενοδοχείο Coral Beach Hotel καθώς και προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου στο ίδιο το ξενοδοχείο (στην Πέγεια) προτίθεται να κτίσει η ιδιοκτήτρια εταιρεία, η οποία υπέβαλε ήδη αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας. Προηγήθηκε απόρριψη αίτησης για ανέγερση πύργων 11 και 13 ορόφων και ένας από τους λόγους ήταν και το γεγονός ότι στην περιοχή επιτρέπονται διώροφες κατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι τριών ορόφων.

Τα τρία κτήρια θα αποτελούνται από 93 διαμερίσματα και θα είναι ενωμένα το ένα με το άλλο. Στη μέση χωροθετείται το ψηλότερο από τα τρία κτήρια. Στο πλαίσιο της αίτησης, η ιδιοκτήτρια εταιρεία προτείνει την κατάργηση τεσσάρων μπλοκς (blocks) για τα οποία είχε εξασφαλίσει άδεια να κτίσει αλλά τελικά δεν την αξιοποίησε. Η άδεια είχε εκδοθεί το 1992 και εξακολουθεί να ισχύει. Πέραν της κατάργησης των τεσσάρων μπλοκς η αιτήτρια εταιρεία θα αξιοποιήσει και τα κίνητρα που δόθηκαν και αφορούν τα ψηλά κτήρια καθώς και άλλα κίνητρα.

Η εταιρεία υπέβαλε την αίτηση για τα πιο πάνω στις 27/12/2018. Είχε προηγηθεί άλλη αίτηση (της ίδιας εταιρείας) για ανέγερση κτηρίου 13 ορόφων η οποία και απερρίφθη λόγω του ότι θεωρήθηκε πολύ ψηλό για να δεδομένα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο Δήμος Πέγειας διαφωνεί με την προτειονόμενη ανάπτυξη, κυρίως λόγω του ύψους των προτεινόμενων κτηρίων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Πηγή σημαντικών εσόδων το προσαραγμένο πλοίο για την Πέγεια  

Η αίτηση που αφορά τα τρία κτήρια και το ξενοδοχείο εξετάζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας το οποίο θα διαβουλευθεί και με τον Δήμο Πέγειας, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται η προτεινόμενη ανάπτυξη.

Σε επιστολή της επαρχιακού Πολεοδομίας, η οποία εξέτασε την αίτηση για  ανέγερση 11 και 13 ορόφων αναφέρεται ότι επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίων δύο ορόφων ενώ καταγράφονται και τα εξής: 

Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή σας ημερομηνίας 14/6/2018, με την οποία ζητούνται οι προκαταρκτικές απόψεις με βάση το άρθρο 25(8) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για την ανέγερση δύο κτιρίων έντεκα (11) και δεκατριών (13) ορόφων, με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται από το Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές, που δημοσιεύτηκε στις 2/5/2018.

Τα προς ανάπτυξη τεμάχια έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Το τεμάχιο με αρ. 30, Φ/Σχ. 44/32 εμπίπτει εντός της Τουριστικής Ζώνης Τ2β του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, στην οποία επιτρέπονται ξενοδοχεία με συντελεστή 0,45:1, (45%) ποσοστό κάλυψης 0,20:1 (20%) μέχρι 3 ορόφους και κατοικίες με συντελεστή δόμησης 0,30:1, ποσοστό κάλυψης 0,25:1 μέχρι 2, ενώ το τεμάχιο με αρ. 38 εμπίπτει εντός δύο Τουριστικών Ζωνών, την Τ2β και την Τ3ε1, στην οποία ισχύουν οι ίδιοι συντελεστές ανάπτυξης, αλλά επιτρέπεται και η ανέγερση υπηρεσιών. Η περιοχή χαρακτηρίζεται κυρίως από παραθεριστικές κατοικίες και υπηρεσίες ύψους μέχρι 2 ορόφους.
(β) Εφάπτονται σε βασικό δευτερεύον οδικό δίκτυο.
(γ) Βρίσκονται εντός ορίου υδατοπρομήθειας.
(δ) Στο τεμάχιο με αρ. 38, υφίσταται και λειτουργεί ξενοδοχειακή μονάδα για την οποία χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια στις 15/1/1993 και ακολούθως οι πολεοδομικές εγκρίσεις με ημερομηνίες 25/6/2004, 29/11/2012, και και 21/8/2015.

Γιατί «κόπηκε» το κτήριο 13 ορόφων

 Όσον αφορά το αίτημα σας για ανέγερση δύο ψηλών κτηρίων έντεκα (11) και δεκατριών (13) ορόφων με οικιστική χρήση, σε τεμάχιο στο οποίο για τέτοιου τύπου αναπτύξεις με βάση την ισχύουσα ζώνη, επιτρέπονται μόνο 2 όροφοι, η Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αξιολογώντας την αίτηση στα πλαίσια του Διευκρινιστικού Πλαισίου, και λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα σχέδια και το γεγονός ότι η ανάπτυξη προτείνεται στις παρυφές του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, δεν εφάπτεται σε δρόμο πρωταρχικής σημασίας, δεν προτείνονται οποιαδήποτε ουσιαστικά αντισταθμιστικά μέτρα/ οφέλη ή ιδιωτικός χώρος πρασίνου ποσοστού 20%, και ότι στα τεμάχια ήδη υφίσταται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, καθώς και το γεγονός ότι το ποσοστό κάλυψης αυξάνεται σημαντικά από το επιτρεπόμενο (38% αντί μέχρι 20%), δεν συστήνει την υπέρβαση στον αριθμό των ορόφων μέχρι 13 όπως προτείνεται. 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Γιατί αυξάνονται και πληθύνονται οι πύργοι

Η Διευθύντρια θεωρεί ότι η ένταξη στην περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από μονοκατοικίες, παραθεριστικές κατοικίες (μέχρι 1-2 ορόφους) και 2 υφιστάμενα ξενοδοχεία 4 ορόφων, των εν λόγω πολυώροφων κτηρίων, θα εισαγάγει ένα νέο στοιχείο, ξένο προς την επικρατούσα φυσιογνωμία και χαρακτήρα της περιοχής, αφού ο προορισμός της δεν συμπεριλαμβάνει τέτοιου ύψους κτήρια.

Σχετικά με το αίτημα σας για προσθήκη ενός ορόφου στην υφιστάμενη εγκριμένη τετραώροφη ξενοδοχειακή μονάδα, σας πληροφορώ ότι η Πολεοδομική Αρχή κρίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική ζώνη, ο επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων για ξενοδοχεία ανέρχεται σε τρεις

(3), και η δημιουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε (5) ορόφων, δηλαδή με προσθήκη ενός ακόμη ορόφου στη μεγάλου μήκους και όγκου υφιστάμενη οικοδομή, δεν συνάδει με την φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα της περιοχής.

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, πληροφορείσθε ότι τυχόν αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την πιο πάνω ανάπτυξη, δεν θα αντιμετωπιστεί θετικά από την Πολεοδομική Αρχή. Οι πιο πάνω απόψεις είναι προκαταρκτικές και διατυπώνονται με βάση το άρθρο 25(8) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

  Βάσος Βασιλείου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...