Λευκωσία: Σχέδιο πρόωρης εξόδου έξι σημείων έδωσε χθες η Τράπεζα Κύπρου στους υπαλλήλους της. Αφορά μάλιστα και τις θυγατρικές της, Γενικές Ασφάλειες, Eurolife, και Cisco και στόχος είναι η αποχώρηση τουλάχιστον 200 εργαζομένων.

Η αποζημίωση θα είναι κλιμακωτή ανάλογα των ετών υπηρεσίας, θα προσφέρει κάλυψη μέχρι και 70% των υπολειπόμενων μισθών με μέγιστη όμως αποζημίωση τις €200.000.

Επιπρόσθετα σε όσους θα αποχωρήσουν θα καταβληθούν τέσσερις μηνιαίοι μισθοί και θα παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική κάλυψη  και ασφάλειας ζωής και το 2016.

Αναλυτικά: 
Στην ανακοίνωση του τρίτου στη σειρά σχεδίου (από το 2013) εθελούσιας εξόδου προσωπικού προχώρησε χθες η Τράπεζα Κύπρου, στοχεύοντας στην αποχώρηση περίπου 200 εργαζομένων. Το σχέδιο είναι ανοικτό προς όλο το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου, περιλαμβανομένων και των θυγατρικών της εταιρειών (Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, Eurolife, και Cisco.), και στην ουσία απευθύνεται περίπου σε 4.000 εργοδοτούμενους. 

Δικαίωμα αξιοποίησης του σχεδίου έχουν όλοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο υπηρεσίας και αφυπηρετούν μετά το 2017. Βέβαια, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης οποιουδήποτε αιτήματος. Το μέγιστο ποσό χαριστικής αποζημίωσης, που δύναται να λάβει ένας τραπεζοϋπάλληλος είναι οι €200.000, (δεν θα ξεπερνά το 70% των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την κανονική αφυπηρέτηση). Μολονότι στο σχέδιο δεν γίνεται αναφορά, εντούτοις πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το ποσό θα είναι αφορολόγητο. 

Το σχέδιο τυγχάνει της συγκατάθεσης της ΕΤΥΚ, που με εγκύκλιο προς τα μέλη της διατυπώνει την θέση ότι «θα μπορούσε να βελτιωθεί ακόμη λίγο, λαμβάνοντας όμως, υπόψη τις οικονομικές συνθήκες και τις χρονικές συγκυρίες, το θεωρεί ικανοποιητικό». Το σχέδιο που τέθηκε σε ισχύ από χθες, λήγει στις 19 Φεβρουαρίου.  

Αναλυτικότερα, χθες, η Τράπεζα Κύπρου απέστειλε εγκύκλιο στην  προσωπική σελίδα του προσωπικού, κοινοποιώντας το σχέδιο, που αναμενόταν εδώ και ημέρες.   

Οι βασικές πρόνοιες του σχεδίου είναι οι ακόλουθες:

● Πρώτον, η καταβολή εφάπαξ ποσού, ως χαριστική αποζημίωση θα είναι κλιμακωτή, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και θα υπολογίζεται με βάση τον μισθό Ιανουαρίου 2016, (βασικός + τιμάριθμος). 

● Δεύτερον, για τα πρώτα 15 χρόνια θα παραχωρείται 0,5 μηνιαίος μισθός ανά χρόνο υπηρεσίας, 

● Τρίτον, για υπηρεσία πέραν των 15 μέχρι και 30 χρόνια, θα παραχωρείται 0,75 μηνιαίος μισθός για κάθε χρόνο υπηρεσίας 

● Τέταρτο, για τα υπόλοιπα χρόνια, πέραν των 30 θα καταβάλλεται 1,25 μηνιαίοι μισθοί ανά χρόνο υπηρεσίας. 

● Πέμπτο, επιπρόσθετα, σε όλους τους αποχωρούντες θα καταβληθούν τέσσερις μηνιαίοι μισθοί. 

● Έκτο, η εργοδοσία θα παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλειας ζωής μέχρι το τέλος του 2016. 

Όσον αφορά τα ωφελήματα του ταμείου προνοίας, οι αποχωρούντες θα δικαιούνται το σε πίστη τους ποσό στο ταμείο προνοίας (εισφορές υπαλλήλου και εργοδότη, μετά τον Αύγουστου του 2013).

Ακόμη, οι τραπεζοϋπάλληλοι θα λάβουν το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας. Στο υπόλοιπο της άδειας θα ληφθεί υπόψη η μεταφερόμενη άδεια από προηγούμενα χρόνια, το υπόλοιπο της άδειας που δόθηκε, αντί υπερωριακής εργασίας και η αναλογία της ετήσιας άδειας του 2016 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου. 

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη