To Top
13:26 Τετάρτη
18 Ιουλίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" Η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και η εκπαίδευση στην...
  31 Δεκεμβρίου 2017, 10:30 πμ  

Σήμερα, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχει πλήξει την Κύπρο, όλοι οι φορείς και εταίροι επικαλούνται την επιχειρηματικότητα σαν κινητήρια δύναμη που μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντες ανάπτυξης, μέσω της αναδόμησης υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων αλλά και την ίδρυση νεοσύστατων καινοτόμων επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της  στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε ένα σχέδιο δράσης, το «Επιχειρηματικότητα 2020». Η μεγάλη πρόκληση της Κύπρου είναι το πώς θα καταφέρουμε την απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναμικού μας μέσα από τους ακόλουθους τομείς άμεσης παρέμβασης:
Επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση για τη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης
Ενδυνάμωση του πλαισίου των προϋποθέσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες μέσω της άρσης των υφιστάμενων διαρθρωτικών φραγμών και της στήριξής τους σε κρίσιμα στάδια του κύκλου της επιχείρησης 
Ενδυνάμωση της νοοτροπίας της επιχειρηματικότητας: γαλούχηση της νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Έρευνες καταδεικνύουν ότι η παρακολούθηση μαθημάτων από τους νέους, σε τομείς περί δημιουργικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τους υποβοηθά στην απόκτηση  επιχειρηματικών δεξιοτήτων και σαφώς ενισχύει την απασχολησιμότητα τους. Επιπρόσθετα, 1 στους 5 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε ένα μίνι-πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, θα ξεκινήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο τη δική τους επιχείρηση! 

Η επένδυση στην επιχειρηματική εκπαίδευση υπόσχεται μακροπρόθεσμα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη. Ανεξαρτήτως αν οι μαθητές / φοιτητές προχωρήσουν στην ίδρυση εταιρειών ή κοινωνικών επιχειρήσεων, οι νέοι που επωφελούνται από την επιχειρηματική μάθηση, αναπτύσσουν γνώσεις και βασικές δεξιότητες και τη επιχειρηματική νοοτροπία που τους βοηθάει να μετατρέπουν ιδέες σε δράση.

Παρόλο το ενθουσιασμό και την υλοποίηση διάφορων πρωτοβουλιών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, διαφαίνεται ότι σαν Κύπρος, είμαστε στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης. Ενδεικτικά, υστερούμε στους κύριους μετρήσιμους δείκτες επιχειρηματικότητας. Στους εγγεγραμμένους αριθμούς νεοσύστατων μονάδων, στις πατέντες ευρεσιτεχνίας, στην εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητάς στα σχολεία.  Με βάση την Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2017–2018 του World Economic Forum, στον κομβικής σημασίας δείκτη «δυνατότητα για καινοτομία» η Κύπρος βούλιαξε στις τελευταίες θέσεις, από την 40ή θέση που βρισκόταν το 2009–2010 στην 110η θέση το 2017–2018 (πτώση ρεκόρ 70 θέσεων).

Για να απελευθερώσουμε τις τεράστιες δυνατότητες του ανανεωτικού επιχειρείν, πρέπει και εμπράκτως να κτίσουμε τη νέα επιχειρηματική κουλτούρα, να εφαρμόσουμε νέες εκπαιδευτικές πολιτικές και θεσμικές καινοτομίες που θα συνδέουν τη εκπαίδευση με  επιχειρήσεις που  είναι οι μηχανές της καινοτομίας και  της επιχειρηματικότητας. 

Οι Αρχές της Επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Σήμερα στην Κύπρο η προώθηση της επιχειρηματικότητας  στη δευτεροβάθμια  εκπαίδευση είναι κυρίως μέσω εθελοντικών πρωτοβουλιών και διαγωνισμούς επιχειρηματικών ιδεών που έχουν τη υποστήριξη  του Υπουργείου Παιδείας, όπως το Junior Achievement Cyprus, το Ιδεοδρόμιο του CEDAR – Centre for Entrepreneurship.  Δεν έχουμε την αναμενομένη μεταρρύθμιση και την εισαγωγή  στα  αναλυτικά προγράμματα θεματικών ενοτήτων  που να  καλύπτουν  τις  βασικές γνώσεις και πρακτικές εν σχέση με τη δημιουργικότητα, καινοτομία και τη επιχειρηματικότητα, τη σχέση πολιτισμικού υποβάθρου και επιχειρηματικότητας. Χρειάζονται νέες τομές που να στοχεύουν σε μια  εκπαίδευση που θα πρέπει να υλοποιείται μέσω πρακτικών εμπειρικών μαθησιακών προτύπων και εμπλοκής σε εθελοντική βάση έμπειρων επιχειρηματιών. Οι νέοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δεξιότητες μέσω της άτυπης και της ανεπίσημης εκπαίδευσης, όπως ο εθελοντισμός. Θα πρέπει να κτιστούν γέφυρες συνεργασίες  μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων,  του επιχειρηματικού κόσμου και της τοπικής κοινωνίας. 

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Πρακτική της Επιχειρηματικότητας: Κατά το σχέδιο ‘Επιχειρηματικότητα 2020’ ο ρόλος της ανώτατης εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα υπερβαίνει κατά πολύ την παροχή γνώσης και πρακτικών στους φοιτητές, έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν σε οικοσυστήματα, να συμμετέχουν σε εταιρικές σχέσεις και βιομηχανικές συμμαχίες. Καθώς οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και υψηλού ρυθμού ανάπτυξης καθίστανται όλο και περισσότερο το επίκεντρο των κρατικών πολιτικών για την επιχειρηματικότητα, τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν ενεργή συνιστώσα των πολιτικών για  ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότηττας. 
Η  ηγεσία των  Πανεπιστήμιων  θα πρέπει να επενδύσει στη ανάπτυξη κουλτούρας και στρατηγικής για τη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα. Τα σχέδια διορισμών και προαγωγών πανεπιστημιακών θα πρέπει να αναγνωρίζουν δράσεις και πρωτοβουλίες στο τομέα της Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Χρειάζεται η ίδρυση  Κέντρων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας που θα έχουν ως  αποστολή τη προώθηση της πρακτικής της επιχειρηματικότητας σε προγράμματα σπουδών και να συνδράμουν στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για νεοφώτιστους επιχειρηματίες αλλά και για στελέχη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορα στάδια  ανάπτυξης.  
Η επένδυση  στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα απαιτεί μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, αλλά μέσω υποστηρικτικών  υπηρεσιών [π.χ. Γραφείο Μεταβίβασης Τεχνολογίας ] και την παροχή ευκαιριών για συγχρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα ιδρύματα θα μπορούν να αποκομίζουν απόδοση και εισοδήματα για επανεπένδυση στη εδραίωση του επιχειρηματικού τους οικοσυστήματος. 
Εν κατά κλειδί, χρειάζεται και η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών πανεπιστήμιων για τη σύσταση ενός Διαπανεπιστημιακού Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας που θα παρακολουθεί μέσω επιστημονικής έρευνας τα μοντέλα ανάπτυξης χωρών που πέτυχαν στο τομέα της Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας , ώστε  να  καθοδηγήσει τη κυβέρνηση στο πως θα δημιουργηθούν  ευνοϊκές συνθήκες για τη υλοποίηση του «Επιχειρηματικότητα 2020» και στον τόπο μας.  

*Αντιπρύτανης, UCLan Cyprus.

  Πανίκος Πουτζιουρής    
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.