To Top
16:23 Τετάρτη
20 Ιουνίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Γιώργος Καρροτσάκης: Διαγράφηκαν μη εξασφαλισμένες οφειλές 400 πολιτών
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γιώργος Καρροτσάκης: Διαγράφηκαν μη εξασφαλισμένες οφειλές 400...
  27 Δεκεμβρίου 2017, 11:35 πμ  

Δεύτερη ευκαιρία είχαν 9.060 πτωχεύσαντες, οι οποίοι αποκαταστάθηκαν μέσω του Πλαισίου Αφερεγγυότητας ενώ οι υπόλοιποι θα αποκατασταθούν με την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος της Πτώχευσης τους, αναφέρει σε συνέντευξη ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, Γιώργος Καρροτσάκης.
 
Αναφέρει ακόμα ότι, από τον Αύγουστο του 2015 εκδόθηκαν 400 δικαστικά διατάγματα απαλλαγής οφειλών μέχρι €25 χιλ., ενώ συνολικά στην Υπηρεσία έχουν υποβληθεί 1.300 αιτήσεις. Την ίδια ώρα 100 φυσικά πρόσωπα και 14 νομικά πρόσωπα υπέβαλλαν αιτήσεις για να υπαχθούν στο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας. Σύμφωνα με τον κ. Καρροτσάκη, η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας κατάφερε να εξασφαλίσει 52 προστατευτικά διατάγματα που αφορούν προσωπικά σχέδια αποπληρωμής, ενώ αρκετές υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων. Σημειώνει ακόμα πως το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο από τους δανειολήπτες και από τις επιχειρήσεις με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων και την αποφυγή της πτώχευσης τους ή εκκαθάρισης της επιχείρησης τους.
 
Ο κ. Καρροτσάκης, ευελπιστεί πως παρά το αυξημένο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται το τελευταίο διάστημα, μετά τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων, θα αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των επηρεαζόμενων που θα επιδιώξουν να ενταχθούν στο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας. Καταλήγοντας, τονίζει πως τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η έκδοση διαταγμάτων εκκαθάρισης και πτώχευσης.
 
Τι γίνεται με την αποκατάσταση πτωχευσάντων και τη δεύτερη ευκαιρία που τους παρέχει το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας;
Με την τροποποίηση του Πτωχευτικού Δικαίου το 2015, παρέχεται η δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας στους πτωχεύσαντες με την αποκατάσταση τους από την πτώχευση, την επανένταξη και επαναδραστηριοποίηση τους στην οικονομία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Υπηρεσία κατάφερε κατόπιν χιλιάδων αιτήσεων που καταχωρήθηκαν ενώπιων των Δικαστηρίων, να αποκαταστήσει μέχρι σήμερα πέραν των 9.060 πτωχευσάντων ενώ οι υπόλοιποι θα αποκαθίστανται με την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος της Πτώχευσης τους. Η πρακτική απέδειξε ότι η Αποκατάσταση Πτωχευσάντων επιφέρει πληθώρα ευεργετημάτων προς την οικονομία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στον τόπο μας. Οι οικονομικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεμελιώνουν την Αποκατάσταση Πτωχευσάντων ως έννοια προοπτικής για σταθερή ανάπτυξη. Η Αποκατάσταση των Πτωχευσάντων επιφέρει την απαλλαγή από όλα τα ανεξασφάλιστα δάνεια τους, διατηρεί όμως όλες τις υποχρεώσεις τους έναντι των εξασφαλισμένων πιστωτών τους. Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας εκ μέρους του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη συνεργάζεται με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και ιδιαίτερα με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ και την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ώστε να εξεύρουν λύσεις αναδιαρθρώσεων για τους πτωχεύσαντες που αποκαθίστανται με στόχο τη διατήρηση της κύριας κατοικίας τους. Διευκρινίζεται ότι τέτοια δυνατότητα δεν υπήρχε στο παρελθόν. Κατά συνέπεια απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους αποκατασταθέντες πτωχεύσαντες να απευθύνονται στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για εξεύρεση λύσεων αναδιαρθρώσεων και ειδικότερα αναδιαρθρώσεων που θα συμβάλουν στη διατήρηση της κύριας κατοικίας τους. Ο Επίσημος Παραλήπτης ως Διαχειριστής της Περιουσίας τους, θα εξετάζει με θετική προσέγγιση την κάθε υπόθεση, αλλά με γνώμονα τις πρόνοιες της Νομοθεσίας. Επιπλέον καλούνται και τα υπόλοιπα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα να αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα για εξεύρεση παρόμοιων λύσεων.
 
Κατά την εφαρμογή του Πλαισίου Αφερεγγυότητας πόσα Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ) μέχρι €25,000 έχουν εγκριθεί και ποιες οι προϋποθέσεις για να καταστεί επιλέξιμος κάποιος σε Σχέδιο Απαλλαγής Οφειλών;
Τα ΔΑΟ θεσπίστηκαν με την υιοθέτηση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και προνοούν την έκδοση σχετικών δικαστικών διαταγμάτων, για χρεώστες οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα ούτε ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία και θα απαλλάσσονται από ανεξασφάλιστα χρέη τους μέχρι €25.000. Η απαλλαγή του χρεώστη επιφέρει και την απαλλαγή των εγγυητών τους. Τα ΔΑΟ τέθηκαν σε εφαρμογή στις 7 Αυγούστου 2015 και μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία έχουν υποβληθεί 1.300 αιτήσεις και εκδόθηκαν 400 ΔΑΟ από τα Δικαστήρια, ενώ ταυτόχρονα αρκετές υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων. Θα πρέπει να αναφέρω ότι η Υπηρεσία ενεργώντας πάντοτε στα πλαίσια του Νόμου, έχει απορρίψει αρκετές αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια, διασφαλίζοντας έτσι τη μη κατάχρηση του συστήματος. Στο σημείο αυτό αναφέρω συνοπτικά τα κυριότερα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληροί ο χρεώστης και είναι κυρίως: (α) Το μηνιαίο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του χρεώστη μετά την αφαίρεση των Λογικών Εξόδων Διαβίωσης του να μην υπερβαίνει το ποσό των €200, (β) Τα περιουσιακά του στοιχεία να μην υπερβαίνουν το ποσό των €1.000 εκτός από αυτά που επιτρέπονται για την επιβίωση του.
Τονίζεται ότι η διαδικασία η οποία εφαρμόζεται για τα ΔΑΟ, παρέχεται δωρεάν από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας προς τους πολίτες, ως μέτρο της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους.
 
Οι εταιρείες επιλέγουν να προχωρήσουν σε εκκαθάριση λόγω πίεσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή να προχωρήσουν με τον διορισμό Εξεταστή;
Αποδεδειγμένα τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, έχει μειωθεί δραστικά η έκδοση των διαταγμάτων εκκαθάρισης και των διαταγμάτων πτώχευσης. Αυτό εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι οι χρεώστες μπορούν πλέον να απαλλαγούν για οφειλές ύψους μέχρι €25.000 χωρίς να χρειαστούν να κηρυχτούν σε πτώχευση. Ουσιαστικά πρόκειται για μία λύση που βοηθά, ώστε οι πιστωτές να μην προχωρούν στη διαδικασία διατάγματος πτώχευσης εναντίον του χρεώστη. Οι πιστωτές κάτοχοι κυμαινόμενων ομολόγων επιλέγουν τα τελευταία επτά έτη τον διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή παρά την εκκαθάριση της εταιρείας. Αυτό αποδεικνύεται στατιστικά και παρουσιάζει μάλιστα αυξητική τάση. Πέραν τούτων ο μηχανισμός διορισμού Εξεταστή τον οποίο αρχίζουν να αξιοποιούν οι επιχειρήσεις, ακόμη και στην περίπτωση διορισμού Παραλήπτη Διαχειριστή, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία ή στους μετόχους να αποταθούν εντός 30 ημερών στο Δικαστήριο και να αποδείξουν ότι μπορούν να καταστούν βιώσιμες. Παρόλα αυτά συστήνεται όπως οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν έγκαιρα τα εργαλεία για τη διάσωση, αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση της επιχείρησης τους, πριν τον διορισμό Παραλήπτη.
 
Ποια η ηλεκτρονική αναβάθμιση των συστημάτων της Υπηρεσίας; Αναμένεται η διασύνδεση των μητρώων της Υπηρεσίας με άλλες ευρωπαϊκές Αρχές;
Η Υπηρεσία έχει ενισχυθεί με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος της έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσει αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά αρχεία για τα ΔΑΟ και τα ΠΣΑ τα οποία είναι συνδεδεμένα με όλα τα Επαρχιακά Δικαστήρια μέσω της εφαρμογής του συστήματος «SharePoint». Σήμερα εργάζεται εντατικά στην υλοποίηση των υποχρεώσεων της με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Αφερεγγυότητας για τη διασύνδεση των Μητρώων της με όλες τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μελέτη από ιδιωτικό οίκο εμπειρογνωμόνων για την ενδυνάμωση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Συντονιστής του έργου ήταν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενώ τεχνική στήριξη παρείχαν τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
 
Από τα καλύτερα στον κόσμο το κυπριακό πλαίσιο
Τι βελτιώσεις θα πρέπει να γίνουν ώστε να αναβαθμιστεί το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας;

Αξίζει να επισημάνω ότι η Έκθεση των εμπειρογνωμόνων τίθεται σε εφαρμογή αρχής γενομένης με την εκπαίδευση των Συμβούλων Αφερεγγυότητας των οποίων ο ρόλος καθίσταται ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των Νομοθετημάτων του Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Επιπλέον θα πρέπει να γίνεται διαρκής προώθηση των Νομοθετημάτων του Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για την έκδοση του διαδραστικού εργαλείου το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να επεξεργάζονται διάφορα σενάρια αναδιάρθρωσης για την περίπτωσή τους. Το διαδραστικό εργαλείο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας. Επιπρόσθετα δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο ρόλο των Δικαστηρίων τα οποία επιτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο έργο και θα πρέπει να καταστούν αποτελεσματικότερα.
Εν κατακλείδι η επιτυχία των Νομοθετημάτων του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, συνδέεται άμεσα με  το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και έγκειται στην αύξηση της δυνατότητας ανεύρεσης λύσεων αναδιάρθρωσης, στη συνέχιση του ρυθμού ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας και τολμώ να πω και της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, δεδομένου ότι τα Νομοθετήματα αυτά αφορούν και τη λειτουργικότητα διάφορων Κρατικών Υπηρεσιών. Τα Νομοθετήματα του Πλαισίου Αφερεγγυότητας που εφαρμόζονται στην Κύπρο αξιολογούνται ανάμεσα στις καλύτερες πρακτικές Αφερεγγυότητας σε όλο τον κόσμο και εναπόκειται στους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις να τα αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό ώστε να επωφεληθούν.
 

 

  Συνέντευξη: Ελευθερία Παϊζάνου   
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.