To Top
23:31 Σάββατο
14 Δεκεμβρίου 2019
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Διασυνδέοντας την αειφόρο ανάπτυξη με την εταιρική κοινωνική ευθύνη
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΠΟΨΕΙΣ • Διασυνδέοντας την αειφόρο ανάπτυξη με την εταιρική κοινωνική...
  01 Δεκεμβρίου 2019, 7:47 μμ  
Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής, προϋποθέτουν παράλληλα με τη λήψη συνολικών και ολοκληρωμένων πολιτικών και αποφάσεων, τη συνεργασία και τη συμμετοχή για την υλοποίησή τους, όλων των εμπλεκομένων φορέων και ευρύτερα της κοινωνίας των πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της υιοθέτησης και εφαρμογής σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, στρατηγικών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, στη βάση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης γίνεται κατανοητό, γιατί οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης 2030 των Ηνωμένων Εθνών, αποτελούν μονόδρομο για τη διαμόρφωση ενός κόσμου βασισμένου στην περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική αειφορία.

Η σημασία και η σπουδαιότητα των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης προσαυξάνεται από μια σειρά αλυσιδωτών και συστημικών παραγόντων, οι οποίοι συνδέονται με την περιβαλλοντική και κοινωνική υποβάθμιση, όπως η εντεινόμενη κλιματική κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η αύξηση της ψαλίδας ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους, η συνεχιζόμενη διαβίωση πέραν των 800 εκατομμυρίων σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, η αύξηση της ξενοφοβίας και του λαϊκισμού, η υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής, η αδυναμία ενδυνάμωσης των γυναικών και διασφάλισης της ισότητας των φύλων. 

Στη βάση των πιο πάνω προκλήσεων, οι οποίες συνοψίζονται στο καθολικό μήνυμα «κανείς να μη μείνει πίσω», αυτό το οποίο απαιτείται είναι μια πιο ριζοσπαστική και ολιστική προσέγγιση η οποία θα διασφαλίζει ισόρροπα το τρίπτυχο της αειφορίας, κοινωνία-οικονομία-περιβάλλον, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες όλων των περιοχών του πλανήτη. Η παγκόσμια ατζέντα των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης επιχειρεί για πρώτη φορά να αναδείξει τις παγκόσμιες προκλήσεις κατά τρόπο αλληλένδετο, αναγνωρίζοντας το συστημικό τους χαρακτήρα, αλλά και το κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό και περιβαλλοντικό τους περιεχόμενο. Οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης επιχειρούν για πρώτη φορά να συνδυάσουν την οικονομική μεγέθυνση, με την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική αειφορία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι στόχοι αυτοί στηρίζονται στη δέσμευση των χωρών να ενώσουν δυνάμεις και να αναλάβουν κοινή δράση, επιδιώκοντας έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό, καθώς και έναν υγιή πλανήτη. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης αφορούν όλους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, στηρίζονται στη συνέργεια και στη συμμετοχικότητα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, απαιτούν συστημικότητα και συστηματικότητα στο σχεδιασμό τους, καθιστώντας προσεγγίσεις όπως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ως κεντρικές έννοιες για την επίτευξή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ αποτελεί δέσμευση των εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών να ενσωματώσουν, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε εθελοντική βάση τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις δραστηριότητές τους, στοχεύοντας στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, γίνεται κατανοητό ότι οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης και η ΕΚΕ αποτελούν έννοιες συγκλίνουσες στη βάση του τρίπτυχου κοινωνία-οικονομία-περιβάλλον. Αποτελούν δύο έννοιες οποίες συνυπάρχουν ως προς τη φιλοσοφία και περιεχόμενό τους, στηριζόμενες σε μεγάλο βαθμό στον κοινωνικό διάλογο, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις συνέργειες που αναπτύσσονται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για εφαρμογή κοινών δράσεων, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν αλλαγές σε τοπικό επίπεδο, να συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμισή τους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, καταναλωτών, εργαζομένων, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμα να έχουν ανταποδοτικό όφελος στην τοπική κοινότητα, στο περιβάλλον και ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στη βάση μιας αειφόρου οικονομίας, που θα καταργεί τις διακρίσεις και την παιδική εργασία, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, με γνώμονα την προστασία και τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της οικολογικής ακεραιότητας. Ειδικότερα, σε επίπεδο κυπριακής πραγματικότητας, εκείνο το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντικό μέσο για την προώθηση των στόχων της αειφορίας και πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις επιδιώκουν να διαμορφώσουν στρατηγικές προς την κατεύθυνση αυτή. 

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό προγραμματισμό που καλύπτει τους τομείς οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον, η KPMG Κύπρου με εφόδια την αγάπη και την αλτρουιστική συμμετοχή που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, στηρίζει και επικροτεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη, λαμβάνοντας ποικίλες δράσεις διαχρονικά, σε ανθρωπιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο.

* Διοικητικός σύμβουλος, KPMG Limited, 22 209 000, ckalias@kpmg.com 
Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της KPMG International ή Οίκων μελών της KPMG. Η επωνυμία της KPMG και το λογότυπο της KPMG είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της KPMG International Cooperative, ελβετικού οργανισμού.
  Kώστας Καλιάς   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...