To Top
22:29 Σάββατο
14 Δεκεμβρίου 2019
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Πολεοδομικός επηρεασμός γείτονα
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΠΟΨΕΙΣ • Πολεοδομικός επηρεασμός γείτονα
  02 Δεκεμβρίου 2019, 10:04 πμ  
Η θεμελίωση του έννομου συμφέροντος γείτονα για να μπορεί να προσβάλει απόφαση Πολεοδομικής Αρχής για την προτεινόμενη ανάπτυξη γειτονικού τεμαχίου προϋποθέτει τον ουσιώδη επηρεασμό της δικής του ιδιοκτησίας. Ο δυσμενής επηρεασμός ανέσεων όπως το φως, ο αερισμός ή η πρόκληση οχληρίας εμπίπτουν στις προϋποθέσεις αυτές και παρέχουν το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να ζητήσει από την αρμόδια Αρχή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προς διαφύλαξη της ιδιοκτησίας του. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, στο άρθρο 26 (1), προβλέπει ότι για να καταλήξει σε απόφαση, η Πολεοδομική Αρχή λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες του εφαρμοστέου στην περίπτωση σχεδίου ανάπτυξης και οποιονδήποτε άλλον ουσιώδη παράγοντα, αλλά όχι εξωγενή. Η χορήγηση πολεοδομικής άδειας εις παραγνώριση των δικαιωμάτων του γείτονα, τον νομιμοποιεί να επικαλεστεί την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για να προσβάλει την άδεια. Αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση της Πολεοδομικής Αρχής να διασφαλίζει ότι η αυτοτελής λειτουργία, η άνετη κατοχή και κάρπωση της ανάπτυξης ή και επιμέρους μονάδας στην ανάπτυξη δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τις ανέσεις της περιοχής ή γειτονικών ιδιοκτησιών. Συνεπώς, η επίκληση του έννομου συμφέροντος για παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στον ιδιοκτήτη του ομόρου ακινήτου, αλλά καλύπτει και τον ιδιοκτήτη γειτονικού ακινήτου, που πιθανολογείται ότι με την άδεια θα προκληθεί επιδείνωση των όρων διαβίωσής του.

Η νομολογία για τα δικαιώματα του γείτονα ή περίοικου να προσβάλει απόφαση Πολεοδομικής Αρχής αναλύεται στην απόφαση που εξέδωσε η Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου κα Ε. Γαβριήλ, ημερ. 28/11/2019, όπου εξέτασε προσφυγή γείτονα που ζητούσε τη λήψη μέτρων, ώστε η πιθανή ανάπτυξη του γειτονικού ακινήτου να μην επηρεάζει τις ανέσεις της δικής του οικοδομής. Η Πολεοδομική Αρχή, παρά τις παραστάσεις του γείτονα, χορήγησε την αιτηθείσα πολεοδομική άδεια, με αποτέλεσμα την καταχώρηση προσφυγής από μέρους του, αιτούμενος την ακύρωσή της. Επικαλείτο τον δυσμενή και ουσιώδη επηρεασμό των ανέσεων του δικού του ακινήτου επί της θέας λόγω της αμφιθεατρικής δόμησης της περιοχής και τον περιορισμό του φωτός και του αερισμού. Το Δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα του έννομου συμφέροντός του ως τρίτου προς την υπό ανάπτυξη ιδιοκτησία και έκρινε ότι ενέπιπτε στην έννοια του όρου γείτονας - περίοικος, τα δικαιώματα του οποίου επηρεάζονταν ουσιωδώς. Τόνισε ότι κατά πάγια νομολογία, η ιδιότητα του γείτονα ή του ιδιοκτήτη ομόρου ακινήτου ή γενικότερα του περίοικου θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του για την προσβολή της πράξης ή της παράλειψης, τις βλαπτικές συνέπειες της οποίας αυτός υφίσταται λόγω της γειτνίασης, του τοπικού δεσμού και της χωρικής εγγύτητας. 

Ο αιτητής, όντας ιδιοκτήτης όμορης οικοδομής, ισχυριζόταν ότι με τη χορήγηση της επίδικης πολεοδομικής άδειας επηρεαζόταν δυσμενώς κατά ποσοστό 50% το φως και ο αέρας του τεμαχίου του και αποκοπτόταν κατά ποσοστό 75% η θέα του ως αγροτουριστικό κατάλυμα, η οποία υπήρχε από πολύ παλιά. Το Δικαστήριο αποδέχθηκε την ιδιότητά του ως γείτονα - περίοικου, τονίζοντας ότι «η νομολογία πράγματι αναγνωρίζει ότι ιδιοκτήτης ακινήτου έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει άδεια οικοδομής που δόθηκε σε γειτονικό οικόπεδο υπό την προϋπόθεση όμως ότι από τη διοικητική αυτή πράξη επηρεάζεται και το δικό του ακίνητο, επηρεασμός που πρέπει να πιθανολογείται με την υπόδειξη ότι η άδεια θα επηρεάσει αρνητικά ή θα βλάψει τα δικά του συμφέροντα στο τεμάχιό του. Η έννοια της επερχόμενης βλάβης πρέπει να υποδεικνύεται με βεβαιότητα που είτε υφίσταται είτε απειλείται με βεβαιότητα στο άμεσο μέλλον, διαφορετικά το συμφέρον δεν είναι ενεστώς. Αναμένεται προς τούτο σαφής αναφορά της υφιστάμενης ή επερχόμενης με βεβαιότητα βλάβης στην αίτηση ακυρώσεως». 

Το Δικαστήριο στην προκειμένη περίπτωση διαπίστωσε ότι από το δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως προκύπτει η ύπαρξη έννομης σχέσης του αιτητή με τον χώρο στον οποίο αφορά η ισχυριζόμενη βλάβη που απορρέει από την προσβαλλόμενη απόφαση, μέσω κατοχής ιδιοκτησίας ομόρου και ήδη οικοδομημένου ακινήτου, με αναφορά σε συγκεκριμένο δυσμενή του επηρεασμό, κατά τρόπο που διαπιστώνεται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος και νομιμοποίηση έγερσης της παρούσας προσφυγής. Επί της ουσίας, αποφάσισε ότι από τη μελέτη της πολεοδομικής άδειας, η αίτηση αφορούσε προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη διώροφη οικοδομή, η οποία θα ήταν διώροφη στην πρόσοψη και τριώροφη στην πίσω όψη με υπόστεγο. Η Πολεοδομική Αρχή δεν εξέτασε και δεν συνεκτίμησε τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής που αφορούσαν τη συγκεκριμένη περιοχή προτού εκδώσει την άδεια για ανέγερση τρίτου ορόφου, με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να ακυρώσει την προσβαλλόμενη πολεοδομική άδεια.

* Δικηγόρος στη Λάρνακα.
  Γιώργος Κουκούνης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...