To Top
21:53 Σάββατο
4 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Η ΕΕ υιοθετεί τις θέσεις Λ. Χριστοφόρου για στεγαστικό πρόβλημα
ΑΡΧΙΚΗΕΥΡΩΠΗΕΙΔΗΣΕΙΣ • Η ΕΕ υιοθετεί τις θέσεις Λ. Χριστοφόρου για στεγαστικό πρόβλημα
  13 Φεβρουαρίου 2019, 4:55 μμ  
Σε παρέμβαση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου, επεσήμανε το Στεγαστικό Πρόβλημα στη Κύπρο, που χαρακτηρίζεται από τις ψηλές τιμές των ενοικίων και την αύξηση στις τιμές στην αγορά κατοικίας. Στη παρέμβαση του, ζήτησε από την ΕΕ να στηρίξει μικρές χώρες, όπως η Κύπρος, για να πετύχουν προσιτές τιμές στα ενοίκια και φτηνή στέγη για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους φοιτητές μας.
 
Η ΕΕ, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Ευρωβουλευτή, υιοθετώντας τις θέσεις του και υποδεικνύοντας συγκεκριμένα προγράμματα στήριξης και χρηματοδότησης για τη κοινωνική στέγαση και για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος στη Κύπρο.
 
Παραθέτουμε αυτούσια την παρέμβαση του Λευτέρη Χριστοφόρου στην ΕΕ και την απάντηση  της ΕΕ από την αρμόδια επίτροπο κ. Thyssen
 
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005865/2018 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Lefteris Christoforou (PPE)
Θέμα: Ανάγκη εξασφάλισης φτηνής στέγης για τους πολίτες
 
Ένα από τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, που οξύνονται καθημερινά και οφείλει να αντιμετωπίσει η ΕΕ, είναι η εξασφάλιση φτηνής στέγης ή χαμηλών ενοικίων για τους ευρωπαίους πολίτες.
 
Οι μικρές χώρες, όπως η Κύπρος, αισθάνονται ακόμη πιο έντονα το πρόβλημα, λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων προσφοράς γης και ακινήτων.
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται ραγδαία στην Κύπρο, παρατηρείται το φαινόμενο τα ενοίκια να ανεβαίνουν σε απαγορευτικά επίπεδα και οι δυνατότητες εξεύρεσης στέγης να είναι περιορισμένες.
 
Πιστεύω ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να στηρίξει, με χρηματοδοτικά προγράμματα και με μία συγκροτημένη στεγαστική πολιτική, χώρες όπως η Κύπρος ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το στεγαστικό πρόβλημα.
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
 
Πώς προτίθεται να αντιδράσει στο φλέγον στεγαστικό πρόβλημα χωρών της ΕΕ όπως η Κύπρος;
Ποια ευρωπαϊκά προγράμματα προσφέρονται για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος;
Πώς θα διαχειριστεί η ΕΕ το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων και της περιορισμένης προσφοράς στέγης στην Κύπρο;
 
Απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
 
EL E-005865/2018 Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (11.2.2019)
 
Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του κ. βουλευτή σχετικά με την πίεση που ασκείται στις τιμές των στεγαστικών αγορών και την αυξανόμενη έλλειψη επαρκούς, οικονομικά προσιτής στέγασης σε ολόκληρη την ΕΕ, και ιδίως σε πόλεις και μικρές γεωγραφικές περιοχές όπως η Κύπρος. Ωστόσο, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, η επιβάρυνση του κόστους στέγασης  στην Κύπρο είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.
 
Παρότι η πολιτική στέγασης αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, η ΕΕ συμπληρώνει και στηρίζει τις προσπάθειές τους μέσω της παροχής κατευθύνσεων πολιτικής και χρηματοδοτικής στήριξης. 
 
Η αρχή 19 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων  επικεντρώνεται στη στέγαση και τη βοήθεια για τους άστεγους. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να προωθήσει την εφαρμογή των αρχών του πυλώνα, παρακολουθώντας την πρόοδο μέσω των εκθέσεων ανά χώρα και υποβάλλοντας προτάσεις για διαρθρωτικές αλλαγές μέσω ειδικών ανά χώρα συστάσεων.
 
Μέσω του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, η Επιτροπή στηρίζει καινοτόμα έργα που δοκιμάζουν την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υψηλά ποσοστά των αστέγων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να στηρίξει επενδύσεις σε λύσεις στέγασης που μπορούν να ωφελήσουν ευάλωτες ομάδες . Ωστόσο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Κύπρο κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-2020 δεν προβλέπει τη συγχρηματοδότηση των εν λόγω παρεμβάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί επίσης να παρέχει στήριξη σε μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες και το Πρόγραμμα
 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μπορεί να προσφέρει τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση στρατηγικών στέγασης, αν αυτό ζητηθεί από το κράτος μέλος. Όσον αφορά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, η πρόταση της Επιτροπής για το InvestEU παρέχει νέες ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στέγασης.
 
Πηγή: philenews