To Top
23:26 Τετάρτη
22 Ιανουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Οι τεχνολογίες FTTH και 5G μπαίνουν στη ζωή μας
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Οι τεχνολογίες FTTH και 5G μπαίνουν στη ζωή μας
  14 Ιανουαρίου 2020, 6:45 μμ  
Οι έξυπνες πόλεις του μέλλοντος και οι κρίσιμες υποδομές, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία και οι τράπεζες, θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τέτοιες τεχνολογίες
 
Οι υπηρεσίες και η ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούν βασικό πυλώνα της ψηφιακής οικονομίας στην Κύπρο. Κάτω από την εποπτεία του Επίτροπου και Βοηθού Επίτροπου, λειτουργεί το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), που είναι η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) που είναι μια νέα, ανεξάρτητη κρατική αρχή, αρμόδια για τη βελτίωση και διατήρηση υψηλών επιπέδων κυβερνοασφάλειας για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και κρίσιμων υποδομών πληροφοριών στην Κύπρο.
 
Με στόχο την εύρυθμη ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς που θα καθιστούν δυνατή τη σύνδεση σε υψηλές ταχύτητες, το ΓΕΡΗΕΤ, ανάμεσα σε άλλα, καθόρισε το τέλος χονδρικής πρόσβασης εναλλακτικών παροχέων στο υπό ανάπτυξη δίκτυο οπτικών ινών της CYTA και εισήγαγε σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων και πρωτοβουλιών (Διάταγμα Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών, Σχήμα Πιστοποίησης Εγκαταστατών κ.ά.) που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της εγκατάστασης δικτύων υψηλών ταχυτήτων εντός των οικοδομών, καθώς και στη θωράκιση της ποιότητας κατασκευής και λειτουργίας των εσωτερικών δικτύων καλωδίωσης.
 
Με σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών/πολιτών, τον Νοέμβριο 2019 το  ΓΕΡΗΕΤ παρουσίασε μελέτη ευαισθησίας των συνιστωσών των μοντέλων κοστολόγησης χονδρικών υπηρεσιών, καθώς και τα αποτελέσματα αξιολόγησης στοιχείων έρευνας καταναλωτών, στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας και στοιχείων του Παρατηρητηρίου Αγοράς, καταδεικνύοντας ότι δημιουργείται όφελος τόσο για τους παροχείς όσο και για τους καταναλωτές από ενδεχόμενη αύξηση στις ταχύτητες σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης αλλά και του διαθέσιμου όγκου (MB) στην κινητή ευρυζωνική πρόσβαση, χωρίς αύξηση στις υφιστάμενες δαπάνες των νοικοκυριών.
 
Επιπρόσθετα, καταδείχθηκε η ανελαστικότητα στη ζήτηση της κινητής τηλεφωνίας και διαφάνηκε ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών παρουσιάζουν μια σταθερή αναλογία στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ανεξαρτήτως των εισοδημάτων τους, με το 60% να δαπανείται για την κινητή τηλεφωνία και το 40% για τις σταθερές υπηρεσίες (σταθερή τηλεφωνία, διαδίκτυο, τηλεόραση). Αφενός μεν ο περιορισμός στο 40% των δαπανών για τις σταθερές υπηρεσίες και αφετέρου δε η υψηλή τιμολόγηση στις ταχύτητες σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης από τους παροχείς, οδηγούν τα νοικοκυριά σε σύνδεση στο διαδίκτυο σε χαμηλές ταχύτητες. Συγκεκριμένα, το 1o εξάμηνο του 2019, το 76% των συνδέσεων είναι με ταχύτητες χαμηλότερες των 30Μbps, ενώ μόνο περίπου το 3% των συνδέσεων είναι με ταχύτητες άνω των 100Mbps.
 
Η προσπάθεια μετάβασης σε υψηλότερες ταχύτητες αναμένεται να ενισχυθεί με την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών (FTTH) και των πρώτων δικτύων 5G, τα οποία αποτελούν την τελευταία γενιά τεχνολογίας δικτύων κινητής τηλεφωνίας και θα προσφέρουν νέες και κατά πολύ αναβαθμισμένες δυνατότητες υπηρεσιών, ενώ αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τον κορμό ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, ο τραπεζικός τομέας, τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου, η υγεία και η ανάπτυξη έξυπνων πόλεων. Η παράλληλη ανάπτυξη των δύο τεχνολογιών FTTH και 5G αναμένεται να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών μέσω της δυνατότητας συνδεσιμότητας σε τεράστιο αριθμό συσκευών όπως οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα, συσκευές υγείας, κάμερες κλειστού κυκλώματος, θυροτηλέφωνα κ.ά.
 
Τα μεγάλα οφέλη που αναφέρονται πιο πάνω είναι δεδομένα, αλλά ενδέχεται να ελλοχεύουν και κινδύνους. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ήδη αναγνωριστεί πιθανοί κίνδυνοι σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων και επικοινωνιών στα νέα δίκτυα 5G, όπως αυτοί που σχετίζονται με την ελλιπή διαχείριση των δικτύων, τις προμήθειες εξοπλισμού από ασφαλείς εταιρείες και τη συνεχώς διευρυμένη εξάρτηση από τις νέες τεχνολογίες. Οι έξυπνες πόλεις του μέλλοντος και οι κρίσιμες υποδομές, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία και οι τράπεζες, θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τέτοιες τεχνολογίες.  Η ΑΨΑ προγραμματίζει διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίζονται, όπως τη χρήση κοινών εργαλείων και προσεγγίσεων σε στρατηγικό και τεχνικό επίπεδο για μεγιστοποίηση των επιπέδων ασφάλειας.
 
Καθημερινά στην Κύπρο παρατηρούνται γύρω στις 20.000 επιθέσεις, απειλές, ευπάθειες και κακόβουλα στοιχεία, οι πλείστες από τις οποίες δεν επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις. Η Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (CSIRT-CY), η οποία αποτελεί μέρος της ΑΨΑ, έχει διαχειριστεί τα τελευταία δύο χρόνια 17 περιστατικά κατόπιν κοινοποίησης από κρίσιμη υποδομή στην Κύπρο, και έχει ενημερώσει τις υποδομές για ακόμα 20 περιστατικά τα οποία εντόπισε η ίδια.
 
Συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, η Κύπρος κατατάσσεται στην 22η θέση βάσει του δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), με χαμηλή βαθμολόγηση στην υποδιάσταση ανθρώπινο κεφάλαιο (24η) λόγω της έλλειψης βασικών δεξιοτήτων και των χαμηλών ποσοστών αποφοίτων STEM και ειδικών ΤΠΕ. Στην υποδιάσταση χρήσης διαδικτύου η Κύπρος παρουσιάζεται σε καλύτερη θέση (17η) λόγω δραστηριοτήτων που απαιτούν χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες όπως η κοινωνική δικτύωση, η ακρόαση μουσικής και οι βιντεοκλήσεις. Αναμένεται ότι η μετάβαση σε υψηλότερες ταχύτητες σε συνδυασμό με τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων θα συμπαρασύρουν ταυτόχρονα προς τα πάνω και τις υπόλοιπες υποδιαστάσεις.
 
Παράλληλα, η επικείμενη δημιουργία του υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής πολιτικής αναμένεται ότι θα συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στη βελτίωση της θέσης της Κύπρου στο δείκτη DESI, μέσω, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλιών για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους και τη δημιουργία περισσοτέρων ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη.
 
Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
 
  Γιώργος Μιχαηλίδης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...