To Top
13:06 Τρίτη
31 Μαρτίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Εγκύκλιος για όσους θα εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Εγκύκλιος για όσους θα εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα
  04 Ιουλίου 2019, 10:25 πμ  
Για τις απαγορευτικές πρόνοιες της νέας νομοθεσίας που διέπει την εργασία στον ιδιωτικό τομέα ενημερώθηκαν με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών όλοι οι αξιωματούχοι και λειτουργοί του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να τις έχουν υπόψη τους εφόσον αποφασίσουν να αναζητήσουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
 
Και αυτό διότι η νέα νομοθεσία που τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Μάιο απαγορεύει ρητά στους αξιωματούχους, καθώς και στους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από την κλίμακα Α13 και άνω, που χειρίζονταν ευαίσθητες πληροφορίες, να εργοδοτηθούν από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς στον ιδιωτικό τομέα.
 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει για περίοδο δυο ετών από την ημέρα αποχώρησης ή αφυπηρέτησής τους από την κρατική μηχανή και στόχο έχει την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Παράλληλα, η εν λόγω νομοθεσία αποτρέπει τους ελεγχόμενους κρατικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους από το να ενεργούν για προσωπικό συμφέρον προς όφελος του μελλοντικού τους εργοδότη και συνεπώς ενάντια στο δημόσιο συμφέρον κατά τη διάρκεια της εργοδότησής τους στη δημόσια υπηρεσία ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους.  
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Χάσμα στις απολαβές Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα
 
Όπως αναφέρει στην εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών, οι κυριότερες αλλαγές που επέφερε πρόσφατα η Βουλή με τον υπό αναφορά τροποποιητικό Νόμο, είναι οι ακόλουθες:
 
* Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του Νόμου αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου για σκοπούς ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να περιλαμβάνει κι άλλους κρατικούς αξιωματούχους, καθώς και όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπηρετούν στην κλίμακα Α13 και άνω. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους κρατικούς αξιωματούχους ο νόμος περιλαμβάνει τους Υπουργούς, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τον Γενικό Ελεγκτή, τον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή, τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας, τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Επιτρόπους, Εφόρους ή Ρυθμιστές που διορίζονται βάσει Νόμου ή απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους, ο Νόμος περιλαμβάνει κάθε υπάλληλο υπουργείου, τμήματος, υπηρεσίας ή οργανισμού Δημοσίου Δικαίου που υπηρετεί σε θέση στην κλίμακα Α13 και άνω ή και σε αντίστοιχη με αυτήν κλίμακα.
 
* Άλλαξε η σύνθεση της ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Ανάληψης Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας που θα προεδρεύει, έναν εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου. Καθορίστηκε, επίσης, η διάρκεια της θητείας του προέδρου και των μελών της Επιτροπής στα τρία χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα μία θητεία. Η προθεσμία των τριών μηνών μέσα στην οποία η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση μειώθηκε στους δύο μήνες. Παράλληλα, διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, ώστε να έχει τη δυνατότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης για σκοπούς ελέγχου σε ό,τι αφορά την παράλειψη υποβολής της σχετικής αίτησης από πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.
 
* Προστέθηκε διάταξη που προβλέπει ότι σε περίπτωση που υπάλληλος του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως μισθοδοτικής κλίμακας, υποβάλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, το εκάστοτε αρμόδιο όργανο εξέτασης της εν λόγω αίτησης εφόσον κρίνει ότι ενδεχομένως να επηρεάζεται το δημόσιο συμφέρον από τη χρησιμοποίηση προνομιακής πληροφόρησης την οποία το πρόσωπο αυτό κατείχε, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τον υπάλληλο ότι σε περίπτωση που προτίθεται να αναλάβει εργασία στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δυο ετών από την ημερομηνία της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησής του, οφείλει να υποβάλει αίτηση στην ειδική Επιτροπή για εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να καλεί τον υπάλληλο αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου.
  Μιχάλης Χατζηστυλιανού   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...