To Top
14:28 Τετάρτη
26 Φεβρουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Σχέδιο Εστία: Καθοριστική η επόμενη περίοδος
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΑΠΟΨΕΙΣ • Σχέδιο Εστία: Καθοριστική η επόμενη περίοδος
  26 Ιανουαρίου 2020, 10:33 πμ  
Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Σχέδιο Εστία ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Όπως είναι γνωστό, η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 2 Σεπτεμβρίου 2019. Παρά το σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών, υποβλήθηκαν περίπου 5.500 αιτήσεις από τις οποίες μόνο περίπου 1.130 έχουν υποβληθεί πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά/παραστατικά έγγραφα. Οι υπόλοιπες περίπου 4.300 αιτήσεις που παρέλαβαν οι τράπεζες δεν είναι συμπληρωμένες και απουσιάζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μάλιστα, παρατηρήθηκε ότι ενδιαφέρον για το Σχέδιο Εστία επιδείχθηκε μόλις τις τελευταίες 2-3 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με αποτέλεσμα να παραλαμβάνονται αιτήσεις οι οποίες απλώς έφεραν το όνομα και τον αριθμό ταυτότητας του αιτητή. 
Ποια όμως είναι τα επόμενα βήματα; Για να μπορέσει η τράπεζα να εξετάσει μια αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, θα πρέπει να έχει ενώπιόν της πλήρως συμπληρωμένη αίτηση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. Το πρώτο βήμα εξέτασης αφορά στον έλεγχο της επιλεξιμότητας, δηλαδή κατά πόσον ο αιτητής είναι επιλέξιμος για να ενταχθεί στο Σχέδιο. Τα κύρια κριτήρια επιλεξιμότητας είναι το δάνειο να ήταν μη εξυπηρετούμενο κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €350.000, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα (μέγεθος νοικοκυριού) και τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία για το έτος 2016, 2017 και 2018 να μην υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας ή τις €250.000. Εφόσον ο αιτητής εμπίπτει στα κριτήρια επιλεξιμότητας, τότε το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος της βιωσιμότητας και της ικανότητας αποπληρωμής. Δηλαδή, κατά πόσο μετά την αναδιάρθρωση των δανείων με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου Εστία, τόσο του δανείου με υποθήκη την κύρια κατοικία όσο και τυχόν άλλου/ων δανείων, ο αιτητής θα είναι σε θέση να καταβάλλει τις σχετικές δόσεις σε σχέση με τα εισοδήματά του. Το τρίτο βήμα είναι η προώθηση της αίτησης από την τράπεζα προς τον Κεντρικό Φορέα (υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), ο οποίος θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την αίτηση, με εισήγηση έγκρισης σε περίπτωση που ο αιτητής είναι επιλέξιμος και βιώσιμος ή εισήγηση απόρριψης σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μη επιλέξιμος ή είναι μη βιώσιμος ή και τα δύο.
Από τα πιο πάνω είναι ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει την εξέταση όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έγκαιρα, είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα. Οι αιτήσεις αυτές αφορούν τις περίπου 1.130 περιπτώσεις προσώπων. Για τις υπόλοιπες περίπου 4.300 αιτήσεις, δεν μπορεί να ξεκινήσει η εξέτασή τους μέχρις ότου συμπληρωθούν και προσκομιστούν τα δικαιολογητικά έγγραφα. Συνεπώς, αυτοί οι αιτητές θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορέσει η τράπεζα να εξετάσει την κάθε αίτηση, διαφορετικά η αίτηση δεν θα εξεταστεί και δεν θα προωθηθεί στον Κεντρικό Φορέα. Η μη προώθηση της αίτησης προς τον Κεντρικό Φορέα επιφέρει άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στον αιτητή για τον εξής λόγο: Θεωρητικά το κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και δεν αποπληρώνει το δάνειό του με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει την κύρια κατοικία του. Κατ’ επανάληψη το υπουργείο Οικονομικών έχει αναφέρει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει το σύνολο των περιπτώσεων των οποίων η αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία δεν θα εγκριθεί, είτε αυτές είναι μη επιλέξιμες είτε είναι μη βιώσιμες είτε και τα δύο, ούτως ώστε να μελετήσει εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να στηρίξει αυτές τις ευάλωτες ομάδες νοικοκυριών. Επομένως, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς τους περίπου 4.300 δυνητικούς αιτητές που έχουν παραδώσει στην τράπεζα αίτηση η οποία είτε δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη είτε δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν το πράξει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, τότε δεν θα είναι σε θέση να επωφεληθεί, εάν απορριφθεί η ένταξη στο Σχέδιο Εστία, των οποιωνδήποτε μελλοντικών αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών για παροχή οικονομικής ή άλλη στήριξης. 
Η μη επίδειξη ενδιαφέροντος για υποβολή πλήρους αίτησης είναι πιθανόν να οδηγήσει στο συμπέρασμα και να ερμηνευτεί ως εσκεμμένη, είτε γιατί δεν υπάρχει πρόθεση για διευθέτηση των υποχρεώσεων είτε γιατί δεν υπάρχει επιθυμία ενυπόγραφης δήλωσης των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού. Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται σημαντικοί και αναμένεται με ενδιαφέρον ο τελικός αριθμός των αιτήσεων για ένταξη στο Σχέδιο Εστία που θα υποβληθούν από τις τράπεζες προς τον Κεντρικό Φορέα. 
 
Διευθυντής στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου
  Μιχάλης Κρονίδης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...