To Top
14:54 Σάββατο
4 Απριλίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Σπουδές προσαρµοσµένες στις ανάγκες σου!
ΑΡΧΙΚΗINSIDERBRAND VOICE • Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Σπουδές προσαρµοσµένες στις ανάγκες σου!
Τελευταία Ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020, 11:37 πμ

Tο µοναδικό Πανεπιστήµιο στην Κύπρο που προσφέρει αποκλειστικά προγράµµατα σπουδών εξ αποστάσεως και παρέχει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να αποκτήσει έναν αναγνωρισµένο, χρήσιµο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, στον δικό του χώρο και χρόνο.

Καινοτόµο, σύγχρονο και το µοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει αποκλειστικά προγράµµατα σπουδών εξ αποστάσεως, το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) παρέχει στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου γνώσεις και υψηλής στάθµης επαγγελµατική κατάρτιση, χωρίς τους περιορισµούς της συµβατικής εκπαίδευσης, στον δικό τους χώρο και χρόνο.

Το ΑΠΚΥ, µε δυναµική ανάπτυξη και σηµαντική παρουσία στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης (2002) δηµόσιο πανεπιστήµιο στην Κυπριακή Δηµοκρατία. Χαρακτηρίζεται από ευέλικτη εκπαιδευτική µεθοδολογία και αξιοποιεί καινοτόµες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης, διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια που αναπτύσσουν αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα, συµµετέχει σε ερευνητικά έργα µε διεθνή χρηµατοδότηση και προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και κατάρτισης, που καλύπτουν µεγάλο εύρος επιστηµονικών πεδίων. Η διαχρονικά επιτυχηµένη πορεία του ΑΠΚΥ το έχει αναδείξει σε ένα από τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια της Κύπρου µε 6.600 αποφοίτους και περίπου 4.000 ενεργούς φοιτητές. 

Σχολές και Προγράµµατα Σπουδών

Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ - Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών, Θετικών & Εφαρµοσµένων Επιστηµών, Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης - οργανώνουν το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 τέσσερα (4) προπτυχιακά και 21 µεταπτυχιακά (τα πέντε στην αγγλική γλώσσα) προγράµµατα σπουδών. Όλα τα προγράµµατα έχουν διεπιστηµονικό χαρακτήρα, παρέχουν πολύπλευρη ακαδηµαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελµατικά αξιοποιήσιµες δεξιότητες και έχουν άµεσο αντίκρισµα στην αγορά εργασίας. Με στόχο την αύξηση του πλήθους των προσφερόµενων προγραµµάτων σπουδών, το ΑΠΚΥ σχεδίασε πέντε (5) νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα, τα οποία, µόλις λάβουν την έγκριση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, θα ανακοινωθούν στο ενδιαφερόµενο κοινό. Πέρα από ολοκληρωµένους κύκλους σπουδών, το ΑΠΚΥ προσφέρει εξ αποστάσεως Προγράµµατα Κατάρτισης και Προγράµµατα Διά Βίου Μάθησης (Αυτοτελείς Θεµατικές Ενότητες) µε στόχο την επιµόρφωση και (επανα)κατάρτιση των συµµετεχόντων.

Η εκπαιδευτική µεθοδολογία 
Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ πραγµατοποιούνται εξ αποστάσεως και στηρίζονται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης. Φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας δεν απαιτείται, παρά µόνο στις τελικές γραπτές εξετάσεις των Θεµατικών Ενοτήτων/µαθηµάτων, σε εξεταστικά κέντρα  που λειτουργούν στην Κύπρο, στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.
Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρµα Τηλεκπαίδευσης eClass του ΑΠΚΥ, η οποία προσοµοιώνει µια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας και επιτρέπει στους φοιτητές να διαχειρίζονται την πορεία µάθησής τους, µε την κατάλληλη ακαδηµαϊκή υποστήριξη, στον δικό τους χώρο και χρόνο.
Το πολυµεσικό εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται στους φοιτητές µέσω του eClass σε ποικίλες µορφές (βιβλιογραφία, οδηγοί µελέτης, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά βίντεο, µαγνητοσκοπηµένες διαλέξεις, κ.λπ.), ενώ η διδασκαλία από το έµπειρο, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, ακαδηµαϊκό προσωπικό συνεπικουρείται από Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις, διαδικτυακές διαλέξεις και τηλεσυναντήσεις σε πραγµατικό χρόνο (καταγράφονται για offline viewing), διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση και εξατοµικευµένη συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων. 

Ερευνητικό έργο, διεθνείς & εγχώριες συνεργασίες 
Σηµαντικός πυλώνας της λειτουργίας του ΑΠΚΥ είναι η ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, της σχετικής µε τα επιστηµονικά αντικείµενα που θεραπεύουν οι Σχολές του. Το ακαδηµαϊκό & ερευνητικό προσωπικό έχει σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα, που χρηµατοδοτείται από εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, τα αποτελέσµατα της οποίας διαχέονται σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες και δηµοσιεύονται σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά προς όφελος της ακαδηµαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας. Τα έξι ερευνητικά εργαστήρια του ΑΠΚΥ (Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστηµάτων, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικής Νόησης και Χηµικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας, καθώς και το Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθµικής Διαφάνειας CyCAT που λειτουργεί µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και έδρα το ΑΠΚΥ) αναπτύσσουν καινοτόµες ερευνητικές δράσεις και δοµούν ισχυρό πλαίσιο για την προσέλκυση προσοντούχων ερευνητών. 
Με την καθιέρωσή του στον ελληνόφωνο χώρο, το ΑΠΚΥ κινείται πλέον µε δράσεις εξωστρέφειας για την εδραίωσή του στο ευρωπαϊκό ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι. Προς αυτήν την κατεύθυνση, καλλιεργεί στρατηγικές συνεργασίες µε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού (140 µνηµόνια συνεργασίας & διµερείς συµφωνίες Erasmus+), αναπτύσσει διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα σπουδών και δικτυώνεται για την προβολή του έργου και των δράσεών του σε ξένες χώρες. Η διεθνής δράση αντανακλάται και στη συµµετοχή του ΑΠΚΥ σε ορισµένα από τα µεγαλύτερα πανεπιστηµιακά δίκτυα, όπως η European University Association (EUA), η European Distance Teaching Universities Association (EADTU) και το International Council for Distance Education (ICDE). Ταυτόχρονα, το ΑΠΚΥ έχει να επιδείξει έντονη συµµετοχή στο πρόγραµµα Erasmus+ για την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού του. 
Επίσης, στο Πανεπιστήµιο λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης µε τον Επιχειρηµατικό Κόσµο, το οποίο εστιάζει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του ΑΠΚΥ από τον επιχειρηµατικό και παραγωγικό ιστό και στην οργάνωση της πρακτικής µαθητείας των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστηµίου σε εταιρείες και οργανισµούς. 

Κοινωνική δράση
Υπηρετώντας σταθερά την αξία της ενεργούς συµµετοχής στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώµενα της Κύπρου και της Ελλάδας, το AΠΚΥ αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προσφέρει ουσιωδώς στην πολιτιστική και πολιτισµική δηµιουργία και ανάπτυξη µέσω ηµερίδων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων επιστηµονικού και µη χαρακτήρα.
Η περίοδος αιτήσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 αναµένεται να ανακοινωθεί σύντοµα. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας

• Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου κύρους δημόσιο πανεπιστήμιο.
• Πολυετής τεχνογνωσία και εμπειρία στην προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
• Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. 
• Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και υποχρεώσεις των φοιτητών, που σπουδάζουν στον δικό τους χώρο και χρόνο.
• Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, με χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» στα Cyprus Education Leaders Awards 2019.
• Προσιτά δίδακτρα με υποτροφίες και μειώσεις διδάκτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Philenews/Insider

Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...