Αλλάζει άρδην το νομικό πλαίσιο για χορήγηση πολιτογραφήσεων σε ξένους επενδυτές ή εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ή αλλοδαπούς, με πρόταση νόμου του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου. 

Τίθενται ελάχιστα χρονικά διαστήματα νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία, θα πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική, να είναι καλού χαρακτήρα, λευκού ποινικού μητρώου, καλής οικονομικής κατάστασης και στο τέλος θα διαβεβαιώνουν πίστη στη Δημοκρατία, κατά το ανάλογο με την εξασφάλιση της πράσινης κάρτας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, καθώς και για την ενίσχυση του ελέγχου και της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού.

Όπως προβλέπεται, τα προσόντα για πολιτογράφηση αλλοδαπού που αιτείται τέτοια πολιτογράφηση, είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: (α) Νόμιμη και συνεχής διαμονή στη Δημοκρατία για όλο το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της αίτησης: Νοείται ότι, περίοδοι απουσίας από τη Δημοκρατία που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες εντός της περιόδου που αναφέρεται ανωτέρω, δεν διακόπτουν το πιο πάνω αναφερόμενο δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Συνολικά στα προηγούμενα 10 χρόνια θα πρέπει ο αιτητής να διέμενε εφτά χρόνια στη Δημοκρατία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Επίσης, προβλέπεται ότι πρόσωπο το οποίο διαμένει στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σε εταιρείες, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία, το οποίο έχει γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, αφού συμπληρώσει εφτά χρόνια παραμονής στην Κύπρο, μπορεί να αιτηθεί την κυπριακή υπηκοότητα. Μπορούν επίσης τα μέλη της οικογένειας προσώπου αυτού να αιτηθούν και/ή πολιτογραφηθούν ταυτόχρονα με το πρόσωπο αυτό, νοουμένου ότι συμπληρώνουν την απαιτούμενη συνολική διάρκεια διαμονής εντός των προηγούμενων δέκα ετών (συνολικά εφτά έτη). 

Με την πρόταση προβλέπεται ακόμα ότι οι πολιτογραφηθέντες πρέπει να είναι καλού χαρακτήρα. Ως στοιχεία που τείνουν να καταδείξουν τον καλό χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(ί) δεν έχει επιδείξει με έργα ή με λόγια, έλλειψη νομιμοφροσύνης ή δυσμένεια προς τη Δημοκρατία, 

(ii) δεν καταζητείται διεθνώς,

(iii) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για οποιοδήποτε αδίκημα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό,

(ίν) δεν εκκρεμεί εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική υπόθεση στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό,

(ν) δεν έχει εισέλθει από παράνομο σημείο εισόδου ή εισέλθει ή διαμείνει στη Δημοκρατία κατά παράβαση οποιασδήποτε απαγόρευσης, όρου, περιορισμού ή επιφύλαξης σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Νόμους της Δημοκρατίας,

(νί) δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Δημοκρατίας. 

Επίσης, πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ1, επαρκή γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας, η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης των οποίων καθορίζεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ακόμα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα και σταθερούς και τακτικούς οικονομικούς πόρους. 

Σημειώνεται ότι η εξέταση των αιτήσεων θα ολοκληρώνεται μέσα από διαδικασία ταχείας εξέτασης μη υπερβαίνουσας τους τέσσερις μήνες, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού.