Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων «CyTBOR», η οποία από τις 17/05/2022 θα είναι προσβάσιμη για τους εμπιστευματοδόχους και από τις 17/06/2022 σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η ανάγκη δημιουργίας του Μητρώου απορρέει από τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ο οποίος εναρμονίζεται πλήρως με την 4η και 5η  Ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Σκοπός του «CyTBOR» είναι η εύκολη και άμεση αναζήτηση επικαιροποιημένων πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων.  κάθε εμπιστεύματος. Για τον λόγο αυτό, γίνεται πλέον δυνατή η άμεση αναζήτηση και ταυτοποίηση των εμπιστευματοπαρόχων, των εμπιστευματοδόχων, των προστατών, εάν υπάρχουν, των δικαιούχων και οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί τελικό έλεγχο επί του εμπιστεύματος μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα.

O Πρόεδρος της ΕΚΚ Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, ανέφερε σχετικά «Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, τόσο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όσο και για τη χώρα μας που θα βοηθήσει στην πλήρη διαφάνεια και συμμόρφωση όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων, κάτι που θα διασφαλίσει την αξιοπιστία της αγοράς».

Σύμφωνα με τον Δρ. Θεοχαρίδη, πέραν της ΕΚΚ, απρόσκοπτη πρόσβαση στο Μητρώο θα έχουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όλες οι εποπτικές Αρχές, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας, η ΜΟΚΑΣ και η Αστυνομία.

Επίσης, πλέον δίνεται η δυνατότητα παροχής έγκαιρης πληροφόρησης για τους πραγματικούς δικαιούχους ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων  στις αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, πρόσβαση στο Μητρώο, θα έχουν οι υπόχρεες οντότητες στο πλαίσιο της λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας των πελατών τους.

Περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος CyTBOR, είναι διαθέσιμη στο άρθρο 61Γ του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, στην Οδηγία για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων, όπως επίσης και στα Εγχειρίδια Χρήσης του Συστήματος και στις Ερωτοαπαντήσεις (Q&As) που έχουν αναπτυχθεί από την ΕΚΚ.