To Top
14:17 Τρίτη
31 Μαρτίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Νέες διατάξεις για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Νέες διατάξεις για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων
Τελευταία Ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2017, 2:11 μμ

Σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις που αφορούν στην παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στους δημοσίους υπαλλήλους ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 8/11/2017, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.  

Ειδικότερα, άδεια απουσίας χωρίς απολαβές θα παραχωρείται στους δημοσίους υπαλλήλους μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

* Οικογενειακοί λόγοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν ασθένεια / ανάγκη φροντίδας μελών της οικογένειας του υπαλλήλου, συνοδεία συζύγων που μεταβαίνουν για σκοπούς απασχόλησης ή σπουδών στο εξωτερικό κτλ.

* Συνοδεία συζύγων που υπηρετούν σε Διπλωματικές ή άλλες Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.
* Απασχόληση σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνείς Οργανισμούς ή ξένες Κυβερνήσεις.
* Άσκηση σε κυβερνητικά γραφεία για σκοπούς εγγραφής σε επαγγελματικά Μητρώα συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσιακής κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας για διορισμό στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία.
* Σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου ή για διευκόλυνση συμμετοχής σε εξετάσεις με πρωτοβουλία του ίδιου του υπαλλήλου.
* Εκπαίδευση / μετεκπαίδευση μικρής διάρκειας (μέχρι έξι μήνες) με πρωτοβουλία του ίδιου του υπαλλήλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές θα υποβάλλεται και θα εξετάζεται, εφεξής, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου και θα παραχωρείται κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

1. Η συνολική διάρκεια της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη στο σύνολο της υπηρεσίας του υπαλλήλου με εξαίρεση τις περιπτώσεις συνοδείας συζύγων που υπηρετούν σε Διπλωματικές ή άλλες Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, των οποίων η άδεια μπορεί να υπερβεί το ανώτατο αυτό όριο.
2. Στις περιπτώσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, Γενικών Διευθυντών, του Γενικού Λογιστή, του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και του Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η χορήγηση άδειας χωρίς απολαβές, καθώς και η διάρκειά της, θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
3. Ο υπάλληλος θα πρέπει να εξαντλήσει τη σε πίστη του άδεια ανάπαυσης πριν την έναρξη της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές.
4. Η κάλυψη του κενού που θα προκύπτει από την απουσία του υπαλλήλου θα πρέπει να γίνεται με ανακατανομή των καθηκόντων μεταξύ του υφιστάμενου προσωπικού ή αξιοποιώντας τα εργαλεία εναλλαξιμότητας / κινητικότητας προσωπικού εντός του Υπουργείου/Ανεξάρτητης Υπηρεσίας που προβλέπει η εκάστοτε σε ισχύ σχετική νομοθεσία (μετακίνηση/ μετάθεση, ανάθεση καθηκόντων, απόσπαση, αναπλήρωση). Η πρόσληψη αντικαταστάτη θα είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική απασχόλησης είναι δυνατή η πρόσληψη εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου.
5. Η περίοδος απουσίας υπαλλήλου με άδεια χωρίς απολαβές δεν θα αναγνωρίζεται για σκοπούς προαγωγής, προσαυξήσεων, συντάξεων και υπολογισμού της ετήσιας άδειας ανάπαυσης, σε περίπτωση που η συνολική περίοδος απουσίας από την εργασία, κατά τη διάρκεια του έτους, υπερβαίνει τις 15 ημέρες. Ωστόσο, προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους που είναι ενταγμένοι στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, η περίοδος αυτή θα μπορεί να μετατρέπεται ως άδεια για σκοπούς δημόσιας πολιτικής και να λογίζεται ως υπηρεσία για σκοπούς συντάξεων, αν ο υπάλληλος συνεισφέρει για την περίοδο αυτή το 15% των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του, που λαμβάνει κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της άδειας χωρίς απολαβές. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει, επίσης, να συνεισφέρει ποσοστό 5% των απολαβών του που αφορά σε περιοδικές εισφορές ύψους 2% για μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα/χήρο και εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση θανάτου καθώς και συνεισφορά ύψους 3% για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων.
6. Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές ο υπάλληλος διατηρεί τη δημοσιοϋπαλληλική του ιδιότητα, κατά την περίοδο της απουσίας του θα εξακολουθήσει να υπόκειται στις υποχρεώσεις που καθορίζει ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος.
7.  Στις περιπτώσεις της άδειας απουσίας για σπουδές και εκπαίδευσης/μετεκπαίδευσης, ισχύουν επιπρόσθετα οι πιο κάτω όροι: 
> Η αίτηση για παραχώρηση της άδειας θα πρέπει να συνοδεύεται με δικαιολογητικά στα οποία να φαίνονται το πρόγραμμα, το επίπεδο και η ημερομηνία έναρξης και διάρκειας των σπουδών / εκπαίδευσης καθώς και τεκμηρίωση αποδοχής εισδοχής του αιτητή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
> Ο υπάλληλος θα πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικό εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυμα για κάθε περίοδο φοίτησης που να αποδεικνύει ότι συνεχίζει τις σπουδές / εκπαίδευσή του.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι με βάση πρόσφατη τροποποίηση που επέφερε η Βουλή, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα, εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημόσιου συμφέροντος θα χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις υπαλλήλων που εξασφαλίζουν υποτροφία που απευθύνεται αποκλειστικά στους δημοσίους υπαλλήλους από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αυτό σημαίνει, ότι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η εκπαιδευτική άδεια παραχωρείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος θα θεωρείται υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής, προσαυξήσεων και συντάξεων. 
8. Αν ο λόγος της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές εκλείψει ή για οποιοδήποτε λόγο ο υπάλληλος επιθυμεί να τη διακόψει, θα πρέπει να ενημερώνει με γραπτή δήλωση του το Τμήμα/ Υπηρεσία του και οφείλει να επιστρέφει στα καθήκοντα του το αργότερο μέσα σε δυο μήνες από τη σχετική ενημέρωση. Για τον τερματισμό της άδειας του θα ενημερώνει σχετικά και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, Γενικό Λογιστήριο, Ελεγκτική Υπηρεσία κ.ά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Περιορίζεται η άδεια άνευ απολαβών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες  

Οι νέες διατάξεις που ενέγκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο καλύπτουν θεσμικά τη δυνατότητα παραχώρησης υπηρεσιών από δημοσίους υπαλλήλους και σε δημόσιες εταιρείες κατ' ανάλογο τρόπο που ισχύει σήμερα για ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει στη σχετική εγκύκλιο της η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Λένια Ορφανίδου, που κυκλοφόρησε προχθές Δευτέρα σε όλη την κρατική μηχανή, η παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές για απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές / δημόσιες εταιρείες, βάσει του άρθρου 65 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, δεν είναι δυνατή.

Ωστόσο, τονίζει, σε περίπτωση που τέτοιες επιχειρήσεις / εταιρείες χρειάζονται τεχνικούς συμβούλους ή ειδικές υπηρεσίες που διαθέτει η Δημόσια Υπηρεσία λόγω εξειδίκευσης και εμπειρογνωμοσύνης, θα πρέπει να αποτείνονται προς το αρμόδιο Υπουργείο χωρίς να ζητείται οποιοσδήποτε υπάλληλος ονομαστικά.

Το αρμόδιο Υπουργείο, εάν κατά την εξέταση του αιτήματος αποφαίνεται ότι οι απαιτούμενες υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν, υποβάλλει το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών/Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για απόψεις και, ακολούθως, στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση. Αν το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει την παραχώρηση των απαιτούμενων υπηρεσιών, αυτές θα θεωρούνται ότι παρέχονται από την Κυβέρνηση μέσω του οικείου Υπουργείου.

Ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται, θα καθορίζεται η αμοιβή που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις / εταιρείες στην Κυβέρνηση για τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και το ποσοστό από την αμοιβή αυτή που τυχόν θα καταβάλλεται στον υπάλληλο.  

  Μιχάλης Χατζηστυλιανού    
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...